Místní knihovna Seni?ka
Naposledy aktualizováno: 7.5.2020

DOPORU?ENOU  ?ETBU

  STUDENTŮM  

......ZAJIST?ME  PROST?EDNICTV?M  MEHZIKNIHOVN? V?PŮJ?N? SLUŽBY  I  ZE  ST?EDISKOV? KNIHOVNY V SENICI NA HAN?...........

.........STA?? POSLAT  E-MAIL  S  DOTAZEM OHLEDN? POŽADOVAN?  KNIHY 

NA ADRESU : knihovna.senice@volny.cz

 ****************************************************************

.......... V ROCE  2018  BYLY DO KNIHOVNY DOD?NY NOV? KNIHY V R?MCI CIRKULACE V?M?NN?CH FONDŮ......

****************************************************************

Koncem roku 2010 schválila rada obce p?ísp?vek 5000,- K? na zakoupení nových knih pro dopln?ní stávajícího fondu v místní knihovn?. Díky t?mto prost?edkům může knihovna nabídnout svým ?tená?ům  35 nových titulů.

 

KNIHA M?HO SRDCE......2009

......KNIHOU SRDCE se stala kniha SATURNIN od Zde?ka JIROTKY.... 

 

 

 

 

 

 

 

......velká celostátní akce a jedine?ná p?íležitost k medializaci aktivit knihoven a ?etby


 

TERM?NY ROZVOZŮ SOUBORŮ NOV?CH KNIHV ROCE 2010:

 • 11. ?ervna
 • 24. zá?í
 • 17. prosince

 

Vždy po tomto datu najdete v nabídce knihy nové, neo?tené....p?ij?te si vybrat.......


 

P?IJ?TE SI VYPŮJ?IT.........

Cimický, J.P?šinky ?asu
Khadra, Y.?erná vdova
Dreyer, E.H?íšníci a sv?tci
Child, L.Bez slitování
Cole. M.Byznys
Fuchsová, I.Když Anna utekla
Steel, D.Žít ze dne na den
Štáchová, H.Hurvínkův rok
Petiška, E.Staré ?ecké báje a  pov?sti
Ková?, L.Rok na zahrad?

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

"......jsi to ty, zem? má, jak jsem t? p?ijal kdysi,

v plápolu rosných jiter, v hlaholu potoků,

znám každý tah tvůj, všechny tvoje rysy,

zpívalas vždycky srdci do kroku................"

(Jos.Koudelák:Píse? o rodné zemi )

Rodákem ze Seni?ky je JOSEF KOUDEL?K. Narodil se 26. února 1906, zem?el v B?lkovicích u Olomouce 20. srpna 1960. Poh?ben je v Senici na Hané. Byl básníkem, prozaikem, kritikem, sb?ratelem folklóru, editorem, osv?tovým pracovníkem, ve 30. letech 20. století jeden z p?edstavitelů ruralismu, inspiroval se hlavn? vesnickým životem na Hané. P?átelil se s Fr. Serafínským Procházkou, Jos. Vacou, Jos. Vrbkou, Petrem Bezru?em.

Bibliografie:

 

 • Náš rod
 • Skála puká
 • Vít?zná chudoba
 • Radlice boží
 • Krůp?je
 • Zlatá srdce
 • D?dina ve veselých botách
 • Pov?sti z kraje F. S. Procházky
 • Petr Bezru? na Hané
 • Píse? o rodné zemi
 • pohádka Mat?in prsten
 • Seni?ka
 • S v?trem o závod

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

 • Obecní ú?ad v Seni?ce vydal
 • Pam?ti obce Seni?ky (1997)
 • Seni?ka v díle Josefa Koudeláka (2000)